• جشن آبانگان، روز ملی پاسداشت آب در کشوری که با بحران آب روبروست، جشن آبان‌گان فرصت خوبی برای جلب توجه مردم به اهمیت آب و پاسداشت آن است . براین پایه، پیشنهاد می‌شود که جشن آبانگان به عنوان روز ملی پاسداشت آب نام‌گذاری شود. مشاهده ادامه